Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

BBT Website04:38' CH-Thứ hai, 08/08/2022

1. Kế hoạch số 71/PLX-CV-CĐ ngày 05/8/2022 của Công đoàn XDVN về Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn XDVN, nhiệm kỳ 2023-2028;

2. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII ngày 03/02/2020;

3. Công văn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

4. Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về Lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

5. Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

6. Kế hoạch số 163/KH-CĐCT ngày 29/4/2022 của Công đoàn CTVN về Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

7. Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

8. Hướng dẫn số 215/HD-CĐCT ngày 14/6/2022 của Công đoàn CTVN về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

9. Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch CĐCS tại Đại hội;

10. Quyết định 3169/QĐ-TLĐ ngày 07/9/2021 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn các cấp.

11. Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Petrolimex