UBKT Công đoàn XDVN, khóa IV (nhiệm kỳ 2012 - 2016)

 BBT Website Công đoàn XDVN

 08:00 SA @ Thứ Ba - 03 Tháng Tư, 2012
Đ/c Phan Thanh Sơn
Phó Chủ tịch Công đoàn XDVN
Chủ nhiệm
Đ/c Đường Xuân Chiến
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban CS-LĐ Công đoàn XDVN
Phó Chủ nhiệm
Đ/c Trần Xuân Bình
Trưởng Phòng Pháp chế Thanh tra
Tập đoàn XDVN
Ủy viên
Đ/c Trịnh Quốc Bình
Phó Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Tập đoàn XDVN
Ủy viên
Đ/c Trần Thu Hiền
Phó Trưởng Phòng KT-TC
Công ty Xăng dầu Khu vực I
Ủy viên

Nguồn:   Công đoàn XDVN