Giới thiệu

Chia sẻ

BTV Công đoàn XDVN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đ/c Đinh Thái Hương

Chủ tịch Công đoàn XDVN

Đ/c Phan Thanh Sơn

Phó Chủ tịch Công đoàn XDVN
kiêm Chủ tịch Công đoàn
Cơ quan Tập đoàn XDVN

Đ/c Nguyễn Xuân Tương

Phó Chủ tịch
kiêm Trưởng Ban TC-VP
Công đoàn XDVN11

Đ/c Vũ Thị Lan Anh

Trưởng Ban Tài chính
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam..
222

Đ/c Đường Xuân Chiến

Trưởng Ban CS-LĐ
kiêm Phó Chủ nhiệm UBKT

Công đoàn XDVN222

Đ/c Nguyễn Khắc Hán

Phó Giám đốc,Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu B12
....

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền

Phó Giám đốc,Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Khu vực I

Đ/c Nguyễn Danh Hùng

Phó Giám đốc,Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Khu vực V

Đ/c Trần Văn Nhân

Phó Giám đốc,Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xăng dầu Khu vực V

Các thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ