19/2008/TT-BLĐTBXH

Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Khác
Phân loại: Khác
Đơn vị ban hành: Khác
Ngày ban hành: 04/10/2008
Tiêu đề19/2008/TT-BLĐTBXH
Tóm tắtTHÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CPngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Attachments: